MAGLAAN SA PAG-AALAGA HINDI SA PAGPATAY


Carolyn Ho (Ina ni Tenyente Watada)

Tenyente Watada

PANDAIGDIGANG ARAW NG PAGSASAGAWA
Ika-5 ng Pebrero 2007 sa Araw ng Pagdinig sa kaso ni Tenyete Watada sa Korte

 

Walang hatol na habambuhay na pagkabilanggo sa mga sundalong umaayaw sa paninilbihan  Ika - 27 ng Abril 2006

Palayain si Mehmet Tarhan!  Ika - 25 Disyembre 2005

Palayain si Mehmet - Agarang Pagkilos  Ika - 04 ng Agosto

Pag-ayaw Sa Pagpatay Kaugnay Ng Mga Gamot  Ika -12 ng Marso 2005

Walang hatol na habambuhay na pagkabilanggo sa mga sundalong gustong umayaw sa paninilbihan