Apela para sa Pandaigdigang suporta mula kay Caroline Ho,

Ina ni Tenyente Ehren Watada, ang kauna-unahang kumisyonadong opisyal ng Sandatahan ng Amerika na naghayag ng pag-ayaw papunta sa Irak

 

Mga kaibigan,

 

Bilang kauna-unahang kumisyonadong opisyal ng Sandatahang Amerika na naghayag ng pag-ayaw papuntang Irak, si Tenyente Watada ang siyang tagapagsalita ng lahat ng sundalong tumutuligsa sa hindi legal at imoral na Digmaan. Ang kanyang tapang at determinasyong protektahan ang Konstitusyon ng Amerika ang siyang nagpapatibay sa mga alituntunin ng batas at magtatapos sa walang katapusang pagkitil ng buhay at magbibigay babala sa lahat ng mga maimpluwensiya. Wala silang hinangad kundi ang dalhin siya sa bilingual sa pagbabakasakaling makalimutan ng mga tao ang mensaheng nais niyang ipabatid at para  lalong magpatuloy ang pagdami ng mga tropa.
 

Ang pagdinig sa kanyang kaso ay nakatakda sa ika-5 ng Pebrero taong 2007 at ito ay maituturing na paglapastangan sa hustisya. Ang pagtutol sa depensa ng Nuremberg at ang pagdeklara ng kautosang magpadala ng mga sundalo sa Irak ang silang nagu-udyok sa husgado para sabihing nagkasala nga si Tenyente Watada. Dagdag pa rito, ang pagtutol ng husgado para mapawalang bisa ang isinampang kasong hindi nararapat na pag-uugali ang siyang nagbibigay sa Sandatahan ng kalayaang ikulong siya sa kabila ng  pagkakaroon ng Tenyente ng karapatang magsalita. Kabaliktaran rito sa kaso ng mga retiradong may matataas na ranggo na naunang naghayag ng pag-ayaw subalit hindi nakasuhan. Subalit si Tenyente Watada na malayo sa mga nakatataas ang siyang nagpakita ng halimbawa sa mga ibang opisyal at sa mga  bagong sundalo.

 

Si Tenyente Watada ay nahaharap ng hanggang anim na taong pagkabilanggo sa kabila ng lantarang pasasabi ng ilang opisyal na wala silang pakialam sa maaring isipin ng mga tao. Masasabing sila ay nakatuon sa pulso ng mga mamamayan sa ibat-ibang bansa. Ang opinyon ng mamamayan ay kritikal na parte sa depensa at hindi lingid sa prosekusyon na nagmamasid ang sandaigdigan sa kanila.
 

Maari kayong makibahagi sa pandaigdigang suporta para kay Tenyente Watada sa pamamagitan ng pakikipagsangguni sa inyong mga koneksiyon sa personal, sa simbahang kinabibilangan at sa trabaho. Mangyari lamang na ipadala ang kopya ng “email alert” at samahan ito ng maigsing pagpapaliwanang. Hikayatin silang pumunta sa: www.thankyoult.org para sa karagdagang kaalaman tungkol sa kaso ni Tenyente Watada. Para  sa agarang pag-aksiyon maaring puntahan ang SIGN THE PETITION & GET ACTION ALERTS sa pamamagitan ng email. May mga ibat-ibang suhestiyong maaring magpatibay ng suporta na siyang magbabago sa desisyon ng korte. Sumulat, Magwelga, hingin ang katarungan at petigilin ang pagpapahirap kay Tenyente Watada. Ang kanyang pagpapahayag ng pag-ayaw sa digmaan ay hindi maaaring patahimikin.
 

Bilang pakikiisa kay,

Carolyn Ho (Ina ni Tenyente Watada)


 


"Ang digmaan sa Irak ay hindi legal. Tungkulin at karapatan ko ang umayaw sa lahat ng Kautusang makibahagi sa digmaan.
Ang caucusing makibahagi sa hindi legal na digmaan ay hindi naayon sa batas. Kung kaya’t ang aking tungkulin ay ang hindi pagsunod sa kautusang ipadala ako sa Irak”An order to take part in an illegal war is unlawful in itself.
" - Tenyente. Ehren Watada

PANDAIGDIGANG ARAW NG PAGSASAGAWA

Ika-5 ng Pebrero 2007 sa Araw ng Pagdinig sa kaso ni Tenyete Watada sa Korte

Welga sa pasukan ng Ft. Lewis, Washington o kaya sa inyong local na komunidad. Para sa karagdagang kaalaman tingnan ang Pamilya at Kaibigan ni Tenyente Watada sa www.thankyoult.org   

 

Limang Gawaing Pagsuporta kay

Tenyente Watada

1. Magpadala ng panawagang sulat sa Kumander ng Ft. Lewis, magpadala ng kopya sa Sekretarya ng Sandatahan, Sekretarya ng Depensa, at sa Embahada ng America, o kaya sa mga miyembro ng Kongreso at local na opisyal (tingnan ang listahan sa baba) Hikayatin silang:

·         Balewalain lahat ng isinampang kaso

·         Igalang ang pagalis sa tungkulin si Tenyente Watada

Tingnan ang listahan sa ibaba. Padalhan din ng kopya ang  action@ltwatada.org at payday@paydaynet.org. May modelong liham sa www.refusingtokill.net.

2. Palawigin ang balita tungkol kay Tenyente Watada, ang araw ng pagdinig sa kaso, at ang Pandaigdigang Araw ng Pagsasagawa sa Ika-5 ng Pebrero 2007. Ipadala ang email na ito sa mga website ng MySpace, estudyante, aktibista, hustisya sa kumunidad at medya. Magrehistro para sa karagdagang kaalaman.

3. Hikayatin ang inyong samahan na mag-endorso ng Pandaigdigang Araw ng Pagsasagawa sa Ika-5 ng Pebrero 2007. Maaari lamang na banggitin ang inyong bansa, siyudad, probinsiya at ang pangalan ng maaaring tawagan at ipadala sa action@ltwatada.org.
 

4. Magorganisa ng Pagwewelga, o kaya Isahang Pagdarasal sa Ika-5 ng Pebrero kung ikaw ay nakatira sa labas ng Amerika,

Isahang pagdarasal sa Embahada ng Amerika.

Para sa listahan ng Embahada ng Amerika, pumunta sa usembassy.state.gov. Sabihin sa amin ang inyong plano passageway para maisama ito sa www.thankyoult.org.

5.
Maari rin kayong magbigay ng suportang pinansiyal sa  Pondo para sa Depensa ni Tenyente Watada. O magpadala para sa pondo para sa Amerika sa: 

website: www.thankyoult

Tungkol kay Tenyente Watada

Ang aking moral at legal na tungkulin ay para sa Konstitusyon at hindi sa mga taong nagbibigay ng hindi makatarungang kautusan..

Lt. Ehren Watada

 

Ang sundalong siTenyente Ehren Watada ng Amerika ang kauna-unahang kumisyonadong opisyal na naghayag ng kanyang pagayaw papunta sa Irak. Noong ika-22 ng Hunyo 2006, Sinabi ng Tenyente naniniwala siyang ang digmaan at trabaho sa Irak ay hindi legal kung kayat ang pakikibahagi dito ay hindi rin legal. Siya ngayon ay nahaharap sa pagdinig ng kanyang kaso sa ika-5 ng Pebrero 2007He now faces court-martial on Feb 5, 2007.

Noong una, si tenyente Watada ay nakasuhan ng nawawalang pagkilos, hindi nararapat at wastong pag-uugali ng isang opisyal, at pagsalungat sa mga opisyal.  At noong ika-24 ng Agosto, ang Artikulo 32 (Batas Militar) sa inisyal na pagdinig sa kaso, sinabi ng nag-iimbestiga sa kaso na kailangan ang malawakang padinig sa lahat ng isinampang kaso sa korte.

 

Sa unang pagkakataon mula taong 1965, ang Sandatahan ay isinasakdal ang isang umaayaw bilang pagsunod sa kanyang opinyon. Noong ika-15 ng Setyembre, isa pang kaso ang isinampa sa kanya  at ito ay ang hindi wasto at nararapat na pagu-ugali ng isang opisyal  batay sa kanyang talumpati sa kombensiyon ng mga Beterano para sa Kapayapaan noong buwan ng Agosto. Kasunod sa isinagawang eleksiyon sa Amerika kung saan makikita ang nakakagulat na pagtuligsa ng mga tao sa nangyayaring digmaan sa Irak, ipinawalang bisa ang kasong pagsalungat sa mga opisyal.
 

At sa pangalawang pagdinig sa kanyang kaso noong ika-4 ng Enero, ayaw ipawalang bisa ang kasong hindi wasto at nararapat na pag-uugali ng isang opisyal at sinabing si Tenyente Watada ay walang carpeting magprisinta ng usapin tungkol sa legalidad ng digmaan sa Irak. Kung siya’y nagkasala, siya ay maaring makulong sa loob  ng hanggang anim na taon at apat na taon para sa First Amendment speech.

  

Siya ay likas na lider. Kaya ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa Honolulu Hawaii ay hindi  Nagasaki kung bakit ganun kalalim ang kanyang determinasyong pumasok sa sandatahan at maging opisyal matapos ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo noong panahon ng 9/11. Namana ng Tenyente ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Ang kanyang mga mauling ay dat na at kilalang tagapaglingkod sa Hawaii. Si Ehren ay tanyag na “Eagle Scout” sa edad na kinse. Siya’y nagtapos bilang magna cum laude sa Pacific University sa Hawaii sa kursong Pinansiya.

Si Tenyente Watada ay nagsaliksik kung bakit at paano negatron ng digmaan sa Irak. Pagkatapos ng isang taong pagsasaliksik at pagsisilbi sa Korea nung siya’y tuloyang magdesisyong umayaw papuntang Irak.
 

Sa kanyang pag-ayaw maging bahagi sa nangyayaring digmaan sa Irak, maraming sundalong may mataas na katungkulan ang sumanib sa kanya, mga estudyanteng nagtapos sa West Point, at mga iba pang dating miyembro ng mga sundalong naghayag ng kanilang pagtutol sa isinasagawang paglusob ng Amerika  sa Irak. Itong mga matatapang na kalalakihan at kababaihan ay tumatayo para sa kampanya kay Tenyente Watada.

Si Tenyente Watada ay sinusuportahan din ng mga pamilyang namatayan ng kapamilya sa Irak, mga ibat-ibang grupo ng simbahan, mga nangangampanya para sa kapayapaan, at mga simpleng mama Mayan sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo.

 

 

 

 

 

Listahan ng maaaring sulatan bilang suporta kay Tenyente Watada
 

Commanding General

Fort Lewis and I Corps

Lt. Gen. James M. Dubik

Bldg 2025 Stop 1

Fort Lewis WA 98433

Phone 253-967-1110

Fax: 253-967-0612

 

Padalhan din ng kopya:

 

The Honorable Francis J. Harvey, Secretary of the U.S. Army

101 Army Pentagon

Washington, DC 20310-0101

Fax: 703-697-8036

Email: hqdawebmaster@hqda.army.mil

The Honorable Dr. Robert Gates

Secretary of Defense

1000 Defense Pentagon

Washington, DC 20301-1000

Fax: 703 697 8339

Email: www.defenselink.mil/faq/comment.html
 

Para sa listahan ng mga Embahada ng Amerika pumunta sa:
embassy.state.gov.
 

Para makontak ang miyembro ng Kongreso ng Amerika, maari mong pindotin dito at ipasok ang inyong area code.

 

 

Para sa walang tax na donasyon, kailangang ang tseke ay  nakapangalan sa:
 

ECCOR
P.O. Box 235511
Honolulu HI 96823

 

Para sa mga donasyong nais magkaroon ng tax sa pamamagitan ng koreo, ang tseke ay kailangang nakapangalan sa "Hawaii People's Fund" at sabihin "Lt Watada Defense Fund" sa linya ng memo. Ipadala sa
 

Hawaii People's Fund
Attn: Lt. Watada Defense Fund
810 N. Vineyard Blvd.
Honolulu HI 96817-3590

 

 

Tenyente Watada at ang kanyang inang si Carolyn Ho
(kuha ni: Jeff Paterson)

 

HOME